Wylde wielde

Romte, frijheid, natoer, tún, genealogy, foto's, wol.

Hinke
wouwes@gmail.com

De tún is noch hieltyd moai, der bloeie wer allegear oare planten. Wol kin it wetter brûke dus wat my oanbelanget mei it kommende nacht wol efkes goed reine.

De tuin is nog altijd mooi, er bloeien allemaal weer andere planten. Wel is het erg droog dus wat mij betreft mag het vannacht wel even flink regenen.

Op 22 juny 1974 wiene Remie en ik 1 jier troud, in auto hiene wy net mar koene wy dy dei liene fan it bedriuw wêr Remie doe wurke. Wêr’t wy dy dei krekt allegear west ha wit ik net mear, wy ha yn elts gefal yn Harns west en neffens my ha wy dêr jûns ek iten by restaurant Anna Caspari. Hjoed wie dat dus 40 jier ferlyn en ha wy der hjoed mar in nostalgysk tripke fan makke.  Diskear mei eigen auto en earst nei Frjentsjer riden wêr’t wy by it Martenahûs de meubels fan Fristho besjûn ha, dêr sieten dochs wol in oantal prachtige kasten by dy’t ik sa wol yn’e hûs ha woe. Moaier dan wat ik sjoen ha fan Zijlstra en van der Veer op’e Jouwer mar dat is fansels mar krekt wêr’t je fan hâlde. Fan Frjentsjer giene wy nei Harns, efkes by de haven is is altyd geweldich en it wie krekt moai genôch waar om op in terraske te sitten mei tee/kofje mei gebak fansels. Dêrnei binne wy by de Iselmar del riden, yn Starum by de nije slûs sjoen en yn Laaksum by de âlde sâltloads dy’t op ynstoarten stiet, eins wol hiel spitich sa’n monumint oan ‘see’. Ik ha him fêst wol ris earder sjoen mar hy is foaral bekind fan de searje skilderijen dy’t Willem van Althuis der fan makke hat. In skoft lyn hong dy hiele searje yn museum Belvédère, sa moai!! Nei Laaksum binne wy troch Gaasterlân nei de Lemmer riden wêr’t wy iten ha as ôfsluting fan in hiele moaie dei.

Op 22 juni 1974 waren Remie en ik 1 jaar getrouwd, we hadden geen auto maar konden die dag één lenen van het bedrijf waar Remie toen werkte. Waar we die dag precies geweest zijn weet ik niet meer, wel dat we in ieder geval in Harklingen zijn geweest en daar naar mijn weten ‘s avonds ook gegeten hebben bij restaurant Anna Caspari. Vandaag was dat dus 40 jaar geleden en hebben we er maar vandaag maar een nostalgisch dagje fan gemaakt. Deze keer met eigen auto en eerst naar Franeker gereden waar we naar museum Martena zijn geweest, daar staan momenteel meubels van Fristho, o.a. mooie kasten die ik zo in huis zou willen hebben, mooier dan de meubels van Zijlstra en van der Veer die ik in Joure heb gezien maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Nar Franeker zijn we naar Harlingen gereden, even bij de haven gekeken en het weer as mooi genoeg om lekker buiten op een terras te zitten met thee/koffie met uiteraard gebak. Daarna zijn we lang het IJsselmeer gereden, in Staveren hebben we bij de nieuwe sluis gekeken en in Laaksum bij de oude zoutloods, deze staat helaas op instorten, erg jammer zo’n oud monument bij ‘zee’. Ik heb de loods vroeger vast wel eens gezien maar hij is vooral bekend geworden doordat Willem van Althuis er een serie schilderijtjes van gemaakt heeft. De hele serie hing een poos geleden in museum Belvédère, zo mooi!! Na Laaksum zijn we door Gaasterland naar lemmer gereden waar we gegeten hebben als afsluiting van een heerlijke dag.

Sneon wie ik mei freonen nei Ljouwert, wy ha by Tresoar by it Fries design sjoen, hjir wie it wurk fan jonge Fryske ûntwerpers te sjen. En ôfrûne middei ha’k mei in freondinne yn museum Joure west en ha wy by de meubels fan de Jouster meubelfabrikanten út de jierren 50 sjoen. Mear oer dizze eksposysjes is te finen op de side fan Fries design. In list fan meubelmakkers dy’t rûn 1900 op’e Jouwer oan it wurk wiene is hjir te finen.

Zaterdag was ik met vrienden naar Leeuwarden, we hebben o.a. bij Tresoar gekeken bij de expositie van Fries design. Vanmiddag ben ik met een vriendin naar het museum in Joure geweest en hebben we bij de meubels gekeken die gemaakt zijn bij de Jouster meubelfabrikanten rond de jaren 50. Meer over de exposities van Fries design is te vinden op bovengenoemde site. Een lijst van meubelmakers die rond 1900 in Joure werkzaam waren is te vinden door op het woordje ‘hjir’ te klikken in bovenstaande tekst.

De foto’s fan it hea en de âlde boerewein rôpen blykber by guon nostalgyske oantinkens op. Dêrom noch twa foto’s fan ein fyftiger jierren, ek yn it hea. No tinke in protte minsken fansels dat ik fan boerekomôf bin mar dat is net sa. Wy hiene in boat en wiene simmerdeis altyd op it wetter. Us heit koe wol aardich wat boeren yn de omkriten fan Snits wêr’t wy doe wennen en dêr mochten wy dan altyd wol oan it lân lizze. Wy rommen alles altyd wer kreas op en as it sa útkaam, holp heit ek wolris efkes mei it hea opstekken.

De foto’s van het hooi en de oude boerenwagen riepen blijkbaar nostalgische gevoelens op. Daarom nog twee foto’s van eind jaren vijftig, ook in het hooi. Nu denken veel mensen misschien dat mijn vader boer was maar dat was niet zo. Wij hadden een boot en waren zomers veel op het water. Mijn vader kon wel redelijk wat boeren in de omgeving van Sneek waar we toen woonden. Wij mochten altijd wel aan hun land liggen. Wij ruimden altijd weer alles netjes op en als het zo uitkwam hielp mijn vader ook wel eens een handje met het hooien.

It is altyd wer in plaatsje as myn buorman dwaande is mei hynder en wein. En sa as hjoed, mei it hea, is it hielendal simmer yn Fryslan.

Het is altijd weer een plaatje als mijn buurman bezig is met zijn paard en wagen. En zo als vandaag met het hooi, is het helemaal zomer.

In pear jier ferlyn hie ik in omslachdoek breide fan sels spûne wol (1e foto), it model wurdt heidesjaal neamt. Doe’t der klear wie fûn ik him eins net sa moai mar it die bliken dat ik him in protte brûkte, hy is sa noflik waarm en ik slaan him sa efkes om as it wat kil is. No like it my ek wol handich om ien foar yn de karavan te hawwen, om der earst noch allegear wol foar te spinnen hie ik eins gjin geduld foar dus ha’k ris efkes sjoen wat ik noch oan restjes lizzen hie. Der lei noch wat Texelaar en noch twa oare soarten griis, wêrfan ek noch wat, wat noch net spûn wie, wat sa nedich foar reserve brûkt wurde koe en it die bliken dat ik dat noch wol nedich hie. It spinnen wie sa klear en dêr ha’k de lêste râne fan breide. It jout noch in aardich effekt ek.

Een aantal jaren geleden heb ik van zelf gesponnen wol een heidesjaal gebreid, ik vond hem eigenlijk niet zo mooi maar in de praktijk blijk ik hem ontzettend veel te gebruiken. Zeker in de winter in huis, heerlijk, even kil en ik sla hem om. Laatst leek me dat ook wel heel handig voor in de stacaravan maar weinig geduld en geen zin om eerst te spinnen heb ik alle restjes grijs die ik nog had bij elkaar verzameld. Er lagen nog een paar bollen texelaar, nog bolletjes van twee andere soorten en van één van die soorten nog wat lontwol. Uiteraard begonnen met wat klaar lag en de lontwol bewaard voor als het nodig was en daar heb ik uiteindelijk de laatste rand van gebreid (uiteraard eerst gesponnen). Dat geeft nog een leuk effect ook.

De swellen binne  al wer in skoftsje drok dwaande mei it bouwen fan nêsten. Ferline jier wiene der mar trije nêsten en ik ha no al seis telt en der wurdt noch hieltyd bout. Op de foto twa nêsten op de garaazje en in tredde yn oanbou. Wy ha totaal fjouwer fan dit soart dak-punten en dit jier binne  der op alle fjouwer plakken nêsten. It jout wol in protte smoargens mar it binne fan dy fleurige fûgeltsjes, ik wurd der altyd bliid fan as ik se sjoch en hear.De zwaluwen  zijn al weer een tijdje druk bezig nesten aan het bouwen. Vorig jaar waren er maar drie nesten nu zijn er al zes en er wordt nog steeds gebouwd. Op de foto twee nesten op de garage en een derde in aanbouw. We hebben totaal vier van dit soort dak-punten en onder alle vier punten zitten dit jaar nesten. Op en rond het huis wordt het wel smerig maar het zijn zulke vrolijke vogeltjes, ik wordt er altijd blij van als ik ze zie en hoor.

De swellen binne  al wer in skoftsje drok dwaande mei it bouwen fan nêsten. Ferline jier wiene der mar trije nêsten en ik ha no al seis telt en der wurdt noch hieltyd bout. Op de foto twa nêsten op de garaazje en in tredde yn oanbou. Wy ha totaal fjouwer fan dit soart dak-punten en dit jier binne  der op alle fjouwer plakken nêsten. It jout wol in protte smoargens mar it binne fan dy fleurige fûgeltsjes, ik wurd der altyd bliid fan as ik se sjoch en hear.

De zwaluwen  zijn al weer een tijdje druk bezig nesten aan het bouwen. Vorig jaar waren er maar drie nesten nu zijn er al zes en er wordt nog steeds gebouwd. Op de foto twee nesten op de garage en een derde in aanbouw. We hebben totaal vier van dit soort dak-punten en onder alle vier punten zitten dit jaar nesten. Op en rond het huis wordt het wel smerig maar het zijn zulke vrolijke vogeltjes, ik wordt er altijd blij van als ik ze zie en hoor.

Hjoed is der in woldei op de Jouwer. Ik bin der ôfrûne moarn efkes west,  kreamkes mei moaie soarten wol mar ik ha noch sa’n protte lizzen. De lêste tiid net sa folle oan it spinnen west, allinne in restje griis opmakke foar in waarme sjaal foar yn de karavan. Dus ik ha neat kocht. Wol noch efkes sjoen hoe’t de skiep útladen waarden út de feewein mar ik ha net mear wachte op it skearen fan de skiep. Nei it skearen koene je de wol fan de skiep (in flues) keapje mar omdat ik dat dochs net fan doel wie bin ik nei hûs gien mar it wie aardich om efkes te sjen.

Vandaag is er een woldag in Joure. Ik ben er vanmorgen even geweest, kraampje met mooie soorten wol maar ik heb niets gekocht, ik heb nog zoveel wol liggen. En de laatste tijd heb ik niet veel gesponnen, alleen een restje grijs opgemaakt voor een warme sjaal voor in de caravan. Wel heb ik nog even gekeken naar het uitladen van de schapen uit de veewagen maar ik heb niet meer gewacht op het scheren van de schapen. Na het scheren kon je een vacht kopen maar omdat ik dat toch niet van plan heb ik daar niet meer op gewacht. Maar het was leuk om even te kijken.

Der bloeit al sa folle, dêrom wer wat foto’s fan de tún.

Er bloeit al zo veel, daarom weer wat foto’s van de tuin.