Wylde wielde

Romte, frijheid, natoer, tún, genealogy, foto's, wol.

Hinke
wouwes@gmail.com

Der bloeit al sa folle, dêrom wer wat foto’s fan de tún.

Er bloeit al zo veel, daarom weer wat foto’s van de tuin.

Al in skoftsje hjir gjin foto delset fan myn brei(wol)wurk, no breidzje ik op’t heden ek net sa’n soad, sa no en dan wat sokken. Lêstendeis tocht ik, ik moat mar wer ris wat grutters meitsje, ha’k wat langer wurk en ynstee fan in tekken breidzje mar ris ien hake. Mar ik hie him hie him yn 14 dagen al klear. Dan mar wer sokken en poppekleantsjes want ik wit ek net wat ik allegear mei dy tekkens dwaan moat. Dy lizze no ek mar yn de kast. Al een tijd hier geen foto’s geplaatst van mijn brei(wol)werk, momenteel brei ik ook niet zo veel, zo nu en dan wat sokken.Laatst dacht ik, ik ga weer eens een wat groter project doen, een plaid haken in plaats van breien maar ik had hem in 14 dagen al klaar. Dus nu brei ik ,maar weer sokken en wat poppenkleertjes want ik weet ook niet wat ik met al die plaids moet doen, die liggen nu ook alleen maar in de kast.

Al in skoftsje hjir gjin foto delset fan myn brei(wol)wurk, no breidzje ik op’t heden ek net sa’n soad, sa no en dan wat sokken. Lêstendeis tocht ik, ik moat mar wer ris wat grutters meitsje, ha’k wat langer wurk en ynstee fan in tekken breidzje mar ris ien hake. Mar ik hie him hie him yn 14 dagen al klear. Dan mar wer sokken en poppekleantsjes want ik wit ek net wat ik allegear mei dy tekkens dwaan moat. Dy lizze no ek mar yn de kast.

Al een tijd hier geen foto’s geplaatst van mijn brei(wol)werk, momenteel brei ik ook niet zo veel, zo nu en dan wat sokken.Laatst dacht ik, ik ga weer eens een wat groter project doen, een plaid haken in plaats van breien maar ik had hem in 14 dagen al klaar. Dus nu brei ik ,maar weer sokken en wat poppenkleertjes want ik weet ook niet wat ik met al die plaids moet doen, die liggen nu ook alleen maar in de kast.

Ferline wike soene wy mei freonen nei it Frysk Museum mar dat hiene wy fanwegen it museum-wykein ferpleats nei juster.  Wy wiene noch net yn dit nije museum west en dat waard tiid. Omdat wy foaral fan moderne keunst hâlde wie ik tige nijsgjirrich hoe it mei al it âlde guod wêze soe. Faaks stiet dat wat stiif opsteld en bin ik der gau trochhinne of yn oare musea slaan ik dy sealen ek wol ris oer. Mar hjir is it prachtich dien, âld en nij by inoar brocht sadat beide ta harren rjocht komme. It kin besjen lije en ik sil der dan ek seker faker sjen.

Vorige week waren we van plan om met vrienden naar het Fries museum te gaan maar vanwege het museumweekend hadden we dat uitgeteld naar gisteren. Omdat we vooral van moderne kunst houden was ik erg nieuwsgierig hoe de oude dingen geplaatst zouden zijn. Vaak staat het er wat stijf opgesteld, in andere musea loop ik er wel eens snel doorheen of sla sommigen zalen over. Maar hier is het prachtig gedaan, oud en nieuw is samengebracht zodat beide goed tot hun recht komen. Ik ben dan ook zeker van plan er een keer vaker naar toe te gaan.

Gisteren waren we van plan om met vrienden naar het Fries museum te gaan maar vanwege het museumweekend hebben we dat maar even uitgesteld. En omdat Remie al een poos geleden kaarten had gekocht voor de Orchideeënhoeve zijn we daar naar toe gegaan. We wonen al bijna tien jaar op nog geen 20km afstand maar ik was nog nooit verder geweest dan de winkel en dat was ook al weer ruim vijf jaar geleden. Het is daar prachtig maar wat ik vooral ook erg leuk vond waren al de soorten planten die ik vroeger in de bloemenwinkel verkocht of die bij oma in de vensterbank stonden en die je nu bijna niet meer ziet. Maar ook de vlindertuin met die mooie vlinders is prachtig. En natuurlijk kon ik het niet laten een paar planten voor me zelf mee te nemen, nee geen orchideeën, al hoe mooi ze ook zijn, ik heb gewoon twee ouderwetse primula’s meegenomen.

Juster wiene wy fan doel om mei freonen nei it Frysk museum te gean mar fanwege it museumwykein ha wy dat mar efkes oerslein, dogge wy in oare kear. En omdat Remie in skoftke ferlyn al kaarten kocht hie foar de Orchideeënhoeve binne wie dêr mar hinne west. Wy wenje al sawat tsien jier op noch gjin 20km fan de orchideeënhoeve ôf mar ik wie noch nea fierder kaam as de winkel en dat wie ek al wer mear as fiif jier ferlyn. It is prachtich dêr mar wat ik foaral ek aardich fûn wiene de ferskate soarten planten dy’t ik eartiids ferkocht yn de blommewinkel of dy’t beppe yn de finsterbank te stean hie en dyst no eins nea mear sjochst. Mar ek de flintertún mei de moaie flinters is prachtich. En fansels koe ik it net litte en nim foar my sels ek wat plantsjes mei en nee gjin orchideeën, al hoe moai dy ek binne, ik ha âlderwetske primula’s meinaam.

De hiele wike wie it moai waar dus ik bin in soad yn de tún west, wêr’t al in protte bloeit, it is gewoanwei ien maitiids pronk. Hiel bliid wie ik doe’t ik seach dat ik nije stinzeplanten yn de tún ha. Fan in freon ha’k tink ik sa’n twa of trije jier ferlyn sied krigen en dat ha’k yn de tún struid. Ferline jier wie der neat te sjen en dêrnei wie ik it ek al wer fergetten. Mar lêstendeis seach ik dat der pearse helmblom (Coridalis solida) opkaam wie en woansdei seach ik wite holwoartel (Corydalis bulbosa), moai, no mar hoopje dat hja fierder útwreidzje.

De hele week was het mooi weer dus ik ben veel in de tuin geweest waar al veel bloeit. Heel blij was ik toen ik laatst zag dat ik nieuwe stinzenplanten in mijn tuin heb. Zo’n twee of drie jaar geleden had ik van een vriend zaadjes gekregen en die in de tuin gestrooid maar vorig jaar was er geen plant te bekennen, daarna was ik het ook al weer vergeten. Laats zag ik opeens de paarse voorjaarshelmbloem (Coridalis solida) en woensdag de witte holwortel (Corydalis bulbosa), prachtig, nu maar hopen dat ze zich verder uitzaaien.

Net allinne de #Tsjûkemar is moai mar ek de omkriten, sa as hjir tusken Tsjonger en Tsjûkemar.

Niet alleen het #Tjeukemeer is mooi maar ook de omgeving, zo als hier tussen Tjonger en Tjeukemeer.

Juster en hjoed mei Remie mei west nei de karavan. De magnolia is wer prachtich, de djerreblommen folop yn bloei en fansels ek wer in protte túch, dat romje ik yn de rin fan de tiid wol wer op. Ek efkes op’e fyts om boadskip west en op’e weromreis oer it paadsje fytst wat twa doarpes mei inoar ferbynt, dwers troch it wetter, ek altyd moai.

Gister en vandaag met Remie mee geweest naar de caravan. De magnolia is weer prachtig, de dotterbloemen volop in bloei en natuurlijk weer veel onkruid maar dat ruim ik in de loop van de tijd wel op. Naar het dorp de fiets om boodschappen en op de terugweg over een paadje gefietst, een verbinding tussen twee dorpen dwars door het water, ook altijd mooi.

Om’t de kastanjebeam ynkoarten dochs kappe wurde moat, ha’k in skoft lyn in pear tûken yn in faas yn’e hûs setten. Moai om te sjen hoe de knoppen harren stadich  iepenje.

Omdat de kastanjeboom binnenkort gekapt moet worden, heb ik een poosje geleden een aantal takken in een vaas in huis gezet. Mooi om te zien hoe de knoppen langzaam open gaan.

Juster bin ik wer mei freonen ‘op tsjerkepaad’ west, ús earste útstapke fan it jier. Sa as altyd wie it wer in moaie dei en we hiene sels it waar noch mei, in soad sinne al wie it troch de kâlde hurde wyn wol wat frisser, mar dêr fernamen wy yn de tsjerken neat fan. Juster binne wy yn de tsjerken fan Rinsumegeast, Damwâld en Eastrum west, dizze tsjerken wiene iepen fanwege de ekskurzje fan de stifting Ald Fryske tsjerken.

Gisteren ben ik weer met vrienden ‘op kerkenpad’ geweest, ons eerste uitstapje van dit jaar. Zo als altijd was het weer een mooie dag en we hadden zelfs het weer nog mee, veel zon al waas het door de harde koude wind wel wat kouder dan afgelopen week maar daar voelden we in de kerken niets van. Gister zijn we naar de kerken van Rinsumageest, Damwoude en Oostrum geweest, deze waren open vanwege de excursie van de stichting Ald Fryske tsjerken.