Wylde wielde

Romte, frijheid, natoer, tún, genealogy, foto's, wol.

Hinke
wouwes@gmail.com

Nei in drokke wike fanmoarn earst mar efkes te fytsen west, mei in soad sinne is it bûten altyd moai en sa as gewoanlik wiene der ek wer in protte guozzen yn it field. Ek in pear foto’s fan it fernijde atelier. In grutte djippe kast út myn túnkeamerke ha wy ferpleatst nei it atelier en de kasten út it atelier ha wy yn myn túnkeamerke set. It ferskil is mar 11cm mar dat is yn dit gefal in grut ferskil want myn túnkeamerke is mar smel. Yn it atelier ha wy in tuskenwand fuorthelle sadat dat no ien rûmte is, dêr koe no ek moai de grutte sliep(útfanûzers)bank stean en mei in nij kleed op’e flier is it in hearlike rûmte wurden. Remie hat der juster, tegearre mei in freondinne dan ek wer mei nocht sitten te skilderjen.

Na een drukke week heb ik vanmorgen eerst maar even een rondje gefietst, met veel zon is het buiten altijd mooi en zoals gewoonlijk waren er ook weer veel ganzen.
Ook een paar foto’s van het vernieuwde atelier. Een grote diepe kast uit mijn tuinkamertje hebben we verplaatst naar het atelier en de kasten uit het atelier zijn naar mijn tuinkamertje gegaan. Het verschil is maar 11cm maar dat is in dit geval een groot verschil omdat mijn tuinkamertje maar smal is. In het atelier hebben we een tussenwand weggehaald, zodat het nu één ruimte is, daar kon ook mooi de grote slaap(logeerbank)bank staan en met een nieuw vloerkleed op de grond is het nu een heerlijke ruimte geworden. Remie heeft er gister, samen met een vriendin dan ook weer met veel plezier zitten schilderen.

Remie hat fakânsje en dat betsjut dat wy moai tiid ha in oantal romten yn hûs oars yn te dielen. Ek in moaie gelegenheid om wer ris goed op te romjen. In oantal kasten binne al leech, boeken lizze hjir en dêr, myn jern is útsocht en tydlik efkes yn kuorren stoppe. En ik ha acht mappen mei âlde genealogyske oantekeningen neisjoen mar foaral leech helle. It wiene oantekeningen fan ôf omtrint 1988 doe’t ik mei genealogy begûn. Ik hie doe lykwols wol al gau ek in genealogy programma op de kompjûter mar dêr koe ik doe noch net goed de boarnen yn kwyt en alhielendal gjin tekst. Underwilens is alles in protte feroare, fansels ha’k ek al jierren in genealogy programma wêr’t wol alles yn kin en boppedat binne seker yn Fryslân alle Boargerlike stân akten no online yn te sjen. Sa koe ik in hiele protte fuortgoaie en ynstee fan acht dikke mappen, ha’k no noch ien tinne oer mei oantekeningen dy’t ik neisjen moat oft dat wol al yn myn bestân stiet.

Remie heeft vakantie, een mooie tijd om een aantal ruimtes in huis anders in te delen. Ook een mooi gelegenheid om eens goed op te ruimen. Een aantal kasten zijn al leeg, boeken liggen hier en daar, mijn garen is uitgezocht en tijdelijk in manden gestopt. En ik heb acht mappen met genealogische aantekeningen nagekeken maar vooral leeggehaald. Het waren aantekeningen vanaf ongeveer 1988 toen ik met genealogie begon. Ik had toen al vrij snel een genealogie programma op de computer maar daar kon ik destijds nog geen brongegevens en al helemaal geen tekst in kwijt. Ondertussen is alles heel erg veranderd, ik heb natuurlijk al jaren een genealogieprogramma waar wel alles in kan en bovendien zijn zeker van Friesland alle Burgerlijke stand aktes online in te zien. Zo kon ik veel weggooien en heb ik van de acht dikke mappen nog één dunne over met aantekeningen die ik nog eens moet nakijken of ze wel al in mijn bestand staan.

De loft wie jûn wer in ‘plaatsje’.

De lucht was vanavond weer een plaatje.

Freed hie ik op twitter in foto set fan wat ik tocht dat in ‘elfenbankje’ wie. No wist ik dêr de Fryske namme net fan en omdat ik yn de tún dwaande wie hie ik doe ek efkes gjin nocht om dat op te sykjen. Der kamen lykwols al gau reaksjes fan guon dy’t seine dat it yn it Frysk in feeëbankje is. Moai. Mar letter kaam der ek noch in reaksje dat de poddestuollen op de foto gjin feeëbankjes wiene mar oesterswammen. Leuk om te witten. Fan hast alle planten yn myn tún wit ik wol de namme mar fan poddestuollen wit ik neat. No ha’k krekt nije foto’s makke fan de oesterswammen en al dwaande seach ik op in stobbe ek noch wat oare poddestuollen. 

Vrijdag had ik op twitter een foto geplaatst van wat ik dacht dat het een elfenbankje was. Al snel kreeg in een reactie dat het een oesterzwam is. Nu weet ik van bijna alle planten in mijn tuin wel de naam maar van paddenstoelen weet ik niets. Ik heb net even nieuwe foto’s gemaakt van de oesterzwammen en zag dat dat er op een boomstronk ook paddenstoelen zitten, geen idee wat voor soort.

Ja!! De earste Liderkes (Galanthus) bloeie yn te tún. No is it wachtsjen op it Ayttablomke (Eranthis hyemalis) en it Bûtergieltsje (Ficaria verna), de bledsjes fan it bûtergieltsje komme al boppe de grûn.

Ja!! De eerste sneeuwklokjes (Galanthus) bloeien in de tuin. Nu is het wachten op de Winterakoniet (Eranthis hyemalis) en het Speenkruid (Ficaria verna), de blaadjes van het speenkruid komen al boven de grond.

Elk jier is der by ús yn it doarp in (brei)aksje foar Roemenië. Dit jier wurdt frege om lapkes sadat dêr sjaals en tekkens fan makke wurde kinne. Undertusken ha’k sa’n 25 klear en ik ha krekt alle kuorren en bakken mei restjes jern oer de kop helle om noch wat kleurkes te finen sadat ik der 30 meitsje kin. Fansels kin ik faker deselde kleur brûke mar foar my is it just de niget yn dit wurk om elk lapke in oare kleur te jaan en in oar patroantsje. En oant no ta slagget dat.

Elk jaar is er in het dorp waar ik woon een (brei)actie voor Roemenië. Dit jaar wordt er gevraagd om lapjes waar sjaals en dekens van gemaakt kunnen worden. Ondertussen heb ik er zo’n 25 klaar en ik heb net al mijn manden en bakken over hoop gehaald om nog een paar kleurtjes te vinden zodat ik er 30 kan maken. Natuurlijk kan ik een kleur vaker gebruiken maar voor mij is nu juist de aardigheid om elke lapje van een andere kleur te maken en een ander patroontje te gebruiken. Tot nu toe is dat geslaagd.

Wy hawwe fiif stobbewylgen efterhûs, ik soe knotwylgen skriuwe mar doe tocht ik wat is it eins yn it Frysk. Der wurde in oantal mooglikheden neamt; mounts, mûnts, wylge(n)moes en stobbewylch mar dus gjin knotwylch, aardich sa lear ik der ek wer wat Frysk by. Ik ha mar keazen foar stobbewylch dat fyn ik wol tapaslik. De wylgen moatte wol op syn minst ien ris yn de twa oant trije jier snoeit wurde. Foar my sels is it te swier wurk mar ús jongste soan hat der altyd wol niget oan dus dy hat hjoed west en hat se foar my snoeit. Tegearre ha wy de tûken opsteapele en dy sille Remie en ik ynkoarten wol ris nei de stoart bringe. Miskien helje ik der noch wat lyts guod ôf om mei te flechtsjen mar dat is dan mar in protsje.
De earste foto is fan in goed jier lyn, de oaren fan hjoed.

Wij hebben achter ons huis vijf knotwilgen die we elke twee tot drie jaar knotten. Zelf is me dat te zwaar werk maar onze zoon vindt het wel leuk om te doen dus die is vandaag geweest en heeft ze allemaal geknot. Samen hebben we de takken opgestapeld en die moeten Remie en ik binnenkort naar de stort brengen. Misschien haal ik er nog wat kleine takjes af om mee te vlechten maar dat is dan maar een beetje.
De eerste foto is van ruim een jaar geleden, de anderen zijn van vandaag.

Wat in moai waar hjoed, it liket wol maitiid. Ik bin noflik yn de tún dwaande west, wat tûken opromje fan de parrebeam dy’t ik ôfrûne wike al snoeit hie en wat los guod opromje. Remie hat de kas wer makke, it dak sit wer ticht, hiel fijn. En no krekt seach ik noch in flinter bûten, in dagpauwoog, dy tinkt blykber ek dat it al foarjier is. Fan my mei it!!

Wat een prachtig weer vandaag, het lijkt wel voorjaar. Ik ben lekker in de tuin bezig geweest, wat takken opruimen van de perenboom die ik afgelopen week al gesnoeid had en nog wat losse spullen. Remie heeft de kas gemaakt, het dak zit weer dicht, heel fijn. En nu net zag ik een vlinder buiten een dagpauwoog, die denkt blijkbaar ook dat het al voorjaar is. Van mij mag het!!

Lok en seine en in moai en sinnich 2014 winske.
De dei begûn sa moai mei sinne dus ik tocht mar efkes te fytsen, de oaljekoeken der wer wat ôf fytse. Mar doe’t ik oan fytsen ta wie ferdwûn de sinne hieltyd mear. Op it earste plaatsje skynt der noch prachtich op it reid by de Tsjûkemar. De loft is al tsjuster, de bewolking hieltyd tsjokker mar der bliuwt in râne fan ljocht wat ek in moai byld jout.

Gelukkig nieuwjaar en een mooi en zonnig 2014 gewenst.
De dag begon zo mooi met zon dus ik dacht ik ga even fietsen, de oliebollen er wat affietsen. Maar toen ik aan fietsen toe was verdween de zon steeds. Op het eerste plaatje schijnt hij nog prachtig op het riet langs het Tjeukemeer. De lucht is al donker en de bewolking wordt steeds dikker maar er blijft een mooie strook licht.

De krystkaarten komme wer yn alle soarten en maten binnen, in hiel bysûndere ha’k op de foto set. It ingeltsje is makke fan in bledsje út in psalmboek, hiel tapaslik sa foar Kryst en ik fyn him hiel moai.
En de kryststikken foar my sels en myn suster binne ek klear, gewoan ienfâldich mei wite roazen. Foar my sels ek in skaal mei plantsjes, nei de kryst de fersiersels der út en dan kin ik der dan ek noch in protte wille fan ha.
Noflike krystdagen allegear.

De kerstkaarten komen weer in alle soorten en maten binnen. Een hele bijzondere heb ik een foto van gemaakt, het engeltje is gemaakt van een blaadje uit een psalmboek, heel toepasselijk om deze tijd en ik vind het erg mooi.
En de kerststukken voor mij zelf en mijn zus zijn ook klaar, gewoon eenvoudig met witte rozen. Voor mij zelf nog een schaal met plantjes, na de kerst de versiering eruit en dan kan ik er nog lang plezier van hebben.
Fijne kerstdagen allemaal.