Wylde wielde

Romte, frijheid, natoer, tún, genealogy, foto's, wol.

Hinke
wouwes@gmail.com

In pear jier ferlyn hie ik in omslachdoek breide fan sels spûne wol (1e foto), it model wurdt heidesjaal neamt. Doe’t der klear wie fûn ik him eins net sa moai mar it die bliken dat ik him in protte brûkte, hy is sa noflik waarm en ik slaan him sa efkes om as it wat kil is. No like it my ek wol handich om ien foar yn de karavan te hawwen, om der earst noch allegear wol foar te spinnen hie ik eins gjin geduld foar dus ha’k ris efkes sjoen wat ik noch oan restjes lizzen hie. Der lei noch wat Texelaar en noch twa oare soarten griis, wêrfan ek noch wat, wat noch net spûn wie, wat sa nedich foar reserve brûkt wurde koe en it die bliken dat ik dat noch wol nedich hie. It spinnen wie sa klear en dêr ha’k de lêste râne fan breide. It jout noch in aardich effekt ek.

Een aantal jaren geleden heb ik van zelf gesponnen wol een heidesjaal gebreid, ik vond hem eigenlijk niet zo mooi maar in de praktijk blijk ik hem ontzettend veel te gebruiken. Zeker in de winter in huis, heerlijk, even kil en ik sla hem om. Laatst leek me dat ook wel heel handig voor in de stacaravan maar weinig geduld en geen zin om eerst te spinnen heb ik alle restjes grijs die ik nog had bij elkaar verzameld. Er lagen nog een paar bollen texelaar, nog bolletjes van twee andere soorten en van één van die soorten nog wat lontwol. Uiteraard begonnen met wat klaar lag en de lontwol bewaard voor als het nodig was en daar heb ik uiteindelijk de laatste rand van gebreid (uiteraard eerst gesponnen). Dat geeft nog een leuk effect ook.

De swellen binne  al wer in skoftsje drok dwaande mei it bouwen fan nêsten. Ferline jier wiene der mar trije nêsten en ik ha no al seis telt en der wurdt noch hieltyd bout. Op de foto twa nêsten op de garaazje en in tredde yn oanbou. Wy ha totaal fjouwer fan dit soart dak-punten en dit jier binne  der op alle fjouwer plakken nêsten. It jout wol in protte smoargens mar it binne fan dy fleurige fûgeltsjes, ik wurd der altyd bliid fan as ik se sjoch en hear.De zwaluwen  zijn al weer een tijdje druk bezig nesten aan het bouwen. Vorig jaar waren er maar drie nesten nu zijn er al zes en er wordt nog steeds gebouwd. Op de foto twee nesten op de garage en een derde in aanbouw. We hebben totaal vier van dit soort dak-punten en onder alle vier punten zitten dit jaar nesten. Op en rond het huis wordt het wel smerig maar het zijn zulke vrolijke vogeltjes, ik wordt er altijd blij van als ik ze zie en hoor.

De swellen binne  al wer in skoftsje drok dwaande mei it bouwen fan nêsten. Ferline jier wiene der mar trije nêsten en ik ha no al seis telt en der wurdt noch hieltyd bout. Op de foto twa nêsten op de garaazje en in tredde yn oanbou. Wy ha totaal fjouwer fan dit soart dak-punten en dit jier binne  der op alle fjouwer plakken nêsten. It jout wol in protte smoargens mar it binne fan dy fleurige fûgeltsjes, ik wurd der altyd bliid fan as ik se sjoch en hear.

De zwaluwen  zijn al weer een tijdje druk bezig nesten aan het bouwen. Vorig jaar waren er maar drie nesten nu zijn er al zes en er wordt nog steeds gebouwd. Op de foto twee nesten op de garage en een derde in aanbouw. We hebben totaal vier van dit soort dak-punten en onder alle vier punten zitten dit jaar nesten. Op en rond het huis wordt het wel smerig maar het zijn zulke vrolijke vogeltjes, ik wordt er altijd blij van als ik ze zie en hoor.

Hjoed is der in woldei op de Jouwer. Ik bin der ôfrûne moarn efkes west,  kreamkes mei moaie soarten wol mar ik ha noch sa’n protte lizzen. De lêste tiid net sa folle oan it spinnen west, allinne in restje griis opmakke foar in waarme sjaal foar yn de karavan. Dus ik ha neat kocht. Wol noch efkes sjoen hoe’t de skiep útladen waarden út de feewein mar ik ha net mear wachte op it skearen fan de skiep. Nei it skearen koene je de wol fan de skiep (in flues) keapje mar omdat ik dat dochs net fan doel wie bin ik nei hûs gien mar it wie aardich om efkes te sjen.

Vandaag is er een woldag in Joure. Ik ben er vanmorgen even geweest, kraampje met mooie soorten wol maar ik heb niets gekocht, ik heb nog zoveel wol liggen. En de laatste tijd heb ik niet veel gesponnen, alleen een restje grijs opgemaakt voor een warme sjaal voor in de caravan. Wel heb ik nog even gekeken naar het uitladen van de schapen uit de veewagen maar ik heb niet meer gewacht op het scheren van de schapen. Na het scheren kon je een vacht kopen maar omdat ik dat toch niet van plan heb ik daar niet meer op gewacht. Maar het was leuk om even te kijken.

Der bloeit al sa folle, dêrom wer wat foto’s fan de tún.

Er bloeit al zo veel, daarom weer wat foto’s van de tuin.

Al in skoftsje hjir gjin foto delset fan myn brei(wol)wurk, no breidzje ik op’t heden ek net sa’n soad, sa no en dan wat sokken. Lêstendeis tocht ik, ik moat mar wer ris wat grutters meitsje, ha’k wat langer wurk en ynstee fan in tekken breidzje mar ris ien hake. Mar ik hie him hie him yn 14 dagen al klear. Dan mar wer sokken en poppekleantsjes want ik wit ek net wat ik allegear mei dy tekkens dwaan moat. Dy lizze no ek mar yn de kast. Al een tijd hier geen foto’s geplaatst van mijn brei(wol)werk, momenteel brei ik ook niet zo veel, zo nu en dan wat sokken.Laatst dacht ik, ik ga weer eens een wat groter project doen, een plaid haken in plaats van breien maar ik had hem in 14 dagen al klaar. Dus nu brei ik ,maar weer sokken en wat poppenkleertjes want ik weet ook niet wat ik met al die plaids moet doen, die liggen nu ook alleen maar in de kast.

Al in skoftsje hjir gjin foto delset fan myn brei(wol)wurk, no breidzje ik op’t heden ek net sa’n soad, sa no en dan wat sokken. Lêstendeis tocht ik, ik moat mar wer ris wat grutters meitsje, ha’k wat langer wurk en ynstee fan in tekken breidzje mar ris ien hake. Mar ik hie him hie him yn 14 dagen al klear. Dan mar wer sokken en poppekleantsjes want ik wit ek net wat ik allegear mei dy tekkens dwaan moat. Dy lizze no ek mar yn de kast.

Al een tijd hier geen foto’s geplaatst van mijn brei(wol)werk, momenteel brei ik ook niet zo veel, zo nu en dan wat sokken.Laatst dacht ik, ik ga weer eens een wat groter project doen, een plaid haken in plaats van breien maar ik had hem in 14 dagen al klaar. Dus nu brei ik ,maar weer sokken en wat poppenkleertjes want ik weet ook niet wat ik met al die plaids moet doen, die liggen nu ook alleen maar in de kast.

Ferline wike soene wy mei freonen nei it Frysk Museum mar dat hiene wy fanwegen it museum-wykein ferpleats nei juster.  Wy wiene noch net yn dit nije museum west en dat waard tiid. Omdat wy foaral fan moderne keunst hâlde wie ik tige nijsgjirrich hoe it mei al it âlde guod wêze soe. Faaks stiet dat wat stiif opsteld en bin ik der gau trochhinne of yn oare musea slaan ik dy sealen ek wol ris oer. Mar hjir is it prachtich dien, âld en nij by inoar brocht sadat beide ta harren rjocht komme. It kin besjen lije en ik sil der dan ek seker faker sjen.

Vorige week waren we van plan om met vrienden naar het Fries museum te gaan maar vanwege het museumweekend hadden we dat uitgeteld naar gisteren. Omdat we vooral van moderne kunst houden was ik erg nieuwsgierig hoe de oude dingen geplaatst zouden zijn. Vaak staat het er wat stijf opgesteld, in andere musea loop ik er wel eens snel doorheen of sla sommigen zalen over. Maar hier is het prachtig gedaan, oud en nieuw is samengebracht zodat beide goed tot hun recht komen. Ik ben dan ook zeker van plan er een keer vaker naar toe te gaan.

Gisteren waren we van plan om met vrienden naar het Fries museum te gaan maar vanwege het museumweekend hebben we dat maar even uitgesteld. En omdat Remie al een poos geleden kaarten had gekocht voor de Orchideeënhoeve zijn we daar naar toe gegaan. We wonen al bijna tien jaar op nog geen 20km afstand maar ik was nog nooit verder geweest dan de winkel en dat was ook al weer ruim vijf jaar geleden. Het is daar prachtig maar wat ik vooral ook erg leuk vond waren al de soorten planten die ik vroeger in de bloemenwinkel verkocht of die bij oma in de vensterbank stonden en die je nu bijna niet meer ziet. Maar ook de vlindertuin met die mooie vlinders is prachtig. En natuurlijk kon ik het niet laten een paar planten voor me zelf mee te nemen, nee geen orchideeën, al hoe mooi ze ook zijn, ik heb gewoon twee ouderwetse primula’s meegenomen.

Juster wiene wy fan doel om mei freonen nei it Frysk museum te gean mar fanwege it museumwykein ha wy dat mar efkes oerslein, dogge wy in oare kear. En omdat Remie in skoftke ferlyn al kaarten kocht hie foar de Orchideeënhoeve binne wie dêr mar hinne west. Wy wenje al sawat tsien jier op noch gjin 20km fan de orchideeënhoeve ôf mar ik wie noch nea fierder kaam as de winkel en dat wie ek al wer mear as fiif jier ferlyn. It is prachtich dêr mar wat ik foaral ek aardich fûn wiene de ferskate soarten planten dy’t ik eartiids ferkocht yn de blommewinkel of dy’t beppe yn de finsterbank te stean hie en dyst no eins nea mear sjochst. Mar ek de flintertún mei de moaie flinters is prachtich. En fansels koe ik it net litte en nim foar my sels ek wat plantsjes mei en nee gjin orchideeën, al hoe moai dy ek binne, ik ha âlderwetske primula’s meinaam.

De hiele wike wie it moai waar dus ik bin in soad yn de tún west, wêr’t al in protte bloeit, it is gewoanwei ien maitiids pronk. Hiel bliid wie ik doe’t ik seach dat ik nije stinzeplanten yn de tún ha. Fan in freon ha’k tink ik sa’n twa of trije jier ferlyn sied krigen en dat ha’k yn de tún struid. Ferline jier wie der neat te sjen en dêrnei wie ik it ek al wer fergetten. Mar lêstendeis seach ik dat der pearse helmblom (Coridalis solida) opkaam wie en woansdei seach ik wite holwoartel (Corydalis bulbosa), moai, no mar hoopje dat hja fierder útwreidzje.

De hele week was het mooi weer dus ik ben veel in de tuin geweest waar al veel bloeit. Heel blij was ik toen ik laatst zag dat ik nieuwe stinzenplanten in mijn tuin heb. Zo’n twee of drie jaar geleden had ik van een vriend zaadjes gekregen en die in de tuin gestrooid maar vorig jaar was er geen plant te bekennen, daarna was ik het ook al weer vergeten. Laats zag ik opeens de paarse voorjaarshelmbloem (Coridalis solida) en woensdag de witte holwortel (Corydalis bulbosa), prachtig, nu maar hopen dat ze zich verder uitzaaien.

Net allinne de #Tsjûkemar is moai mar ek de omkriten, sa as hjir tusken Tsjonger en Tsjûkemar.

Niet alleen het #Tjeukemeer is mooi maar ook de omgeving, zo als hier tussen Tjonger en Tjeukemeer.