Wylde wielde

Romte, frijheid, natoer, tún, genealogy, foto's, wol.

Hinke
wouwes@gmail.com

Ferline wike soene wy mei freonen nei it Frysk Museum mar dat hiene wy fanwegen it museum-wykein ferpleats nei juster.  Wy wiene noch net yn dit nije museum west en dat waard tiid. Omdat wy foaral fan moderne keunst hâlde wie ik tige nijsgjirrich hoe it mei al it âlde guod wêze soe. Faaks stiet dat wat stiif opsteld en bin ik der gau trochhinne of yn oare musea slaan ik dy sealen ek wol ris oer. Mar hjir is it prachtich dien, âld en nij by inoar brocht sadat beide ta harren rjocht komme. It kin besjen lije en ik sil der dan ek seker faker sjen.

Vorige week waren we van plan om met vrienden naar het Fries museum te gaan maar vanwege het museumweekend hadden we dat uitgeteld naar gisteren. Omdat we vooral van moderne kunst houden was ik erg nieuwsgierig hoe de oude dingen geplaatst zouden zijn. Vaak staat het er wat stijf opgesteld, in andere musea loop ik er wel eens snel doorheen of sla sommigen zalen over. Maar hier is het prachtig gedaan, oud en nieuw is samengebracht zodat beide goed tot hun recht komen. Ik ben dan ook zeker van plan er een keer vaker naar toe te gaan.

Gisteren waren we van plan om met vrienden naar het Fries museum te gaan maar vanwege het museumweekend hebben we dat maar even uitgesteld. En omdat Remie al een poos geleden kaarten had gekocht voor de Orchideeënhoeve zijn we daar naar toe gegaan. We wonen al bijna tien jaar op nog geen 20km afstand maar ik was nog nooit verder geweest dan de winkel en dat was ook al weer ruim vijf jaar geleden. Het is daar prachtig maar wat ik vooral ook erg leuk vond waren al de soorten planten die ik vroeger in de bloemenwinkel verkocht of die bij oma in de vensterbank stonden en die je nu bijna niet meer ziet. Maar ook de vlindertuin met die mooie vlinders is prachtig. En natuurlijk kon ik het niet laten een paar planten voor me zelf mee te nemen, nee geen orchideeën, al hoe mooi ze ook zijn, ik heb gewoon twee ouderwetse primula’s meegenomen.

Juster wiene wy fan doel om mei freonen nei it Frysk museum te gean mar fanwege it museumwykein ha wy dat mar efkes oerslein, dogge wy in oare kear. En omdat Remie in skoftke ferlyn al kaarten kocht hie foar de Orchideeënhoeve binne wie dêr mar hinne west. Wy wenje al sawat tsien jier op noch gjin 20km fan de orchideeënhoeve ôf mar ik wie noch nea fierder kaam as de winkel en dat wie ek al wer mear as fiif jier ferlyn. It is prachtich dêr mar wat ik foaral ek aardich fûn wiene de ferskate soarten planten dy’t ik eartiids ferkocht yn de blommewinkel of dy’t beppe yn de finsterbank te stean hie en dyst no eins nea mear sjochst. Mar ek de flintertún mei de moaie flinters is prachtich. En fansels koe ik it net litte en nim foar my sels ek wat plantsjes mei en nee gjin orchideeën, al hoe moai dy ek binne, ik ha âlderwetske primula’s meinaam.

De hiele wike wie it moai waar dus ik bin in soad yn de tún west, wêr’t al in protte bloeit, it is gewoanwei ien maitiids pronk. Hiel bliid wie ik doe’t ik seach dat ik nije stinzeplanten yn de tún ha. Fan in freon ha’k tink ik sa’n twa of trije jier ferlyn sied krigen en dat ha’k yn de tún struid. Ferline jier wie der neat te sjen en dêrnei wie ik it ek al wer fergetten. Mar lêstendeis seach ik dat der pearse helmblom (Coridalis solida) opkaam wie en woansdei seach ik wite holwoartel (Corydalis bulbosa), moai, no mar hoopje dat hja fierder útwreidzje.

De hele week was het mooi weer dus ik ben veel in de tuin geweest waar al veel bloeit. Heel blij was ik toen ik laatst zag dat ik nieuwe stinzenplanten in mijn tuin heb. Zo’n twee of drie jaar geleden had ik van een vriend zaadjes gekregen en die in de tuin gestrooid maar vorig jaar was er geen plant te bekennen, daarna was ik het ook al weer vergeten. Laats zag ik opeens de paarse voorjaarshelmbloem (Coridalis solida) en woensdag de witte holwortel (Corydalis bulbosa), prachtig, nu maar hopen dat ze zich verder uitzaaien.

Net allinne de #Tsjûkemar is moai mar ek de omkriten, sa as hjir tusken Tsjonger en Tsjûkemar.

Niet alleen het #Tjeukemeer is mooi maar ook de omgeving, zo als hier tussen Tjonger en Tjeukemeer.

Juster en hjoed mei Remie mei west nei de karavan. De magnolia is wer prachtich, de djerreblommen folop yn bloei en fansels ek wer in protte túch, dat romje ik yn de rin fan de tiid wol wer op. Ek efkes op’e fyts om boadskip west en op’e weromreis oer it paadsje fytst wat twa doarpes mei inoar ferbynt, dwers troch it wetter, ek altyd moai.

Gister en vandaag met Remie mee geweest naar de caravan. De magnolia is weer prachtig, de dotterbloemen volop in bloei en natuurlijk weer veel onkruid maar dat ruim ik in de loop van de tijd wel op. Naar het dorp de fiets om boodschappen en op de terugweg over een paadje gefietst, een verbinding tussen twee dorpen dwars door het water, ook altijd mooi.

Om’t de kastanjebeam ynkoarten dochs kappe wurde moat, ha’k in skoft lyn in pear tûken yn in faas yn’e hûs setten. Moai om te sjen hoe de knoppen harren stadich  iepenje.

Omdat de kastanjeboom binnenkort gekapt moet worden, heb ik een poosje geleden een aantal takken in een vaas in huis gezet. Mooi om te zien hoe de knoppen langzaam open gaan.

Juster bin ik wer mei freonen ‘op tsjerkepaad’ west, ús earste útstapke fan it jier. Sa as altyd wie it wer in moaie dei en we hiene sels it waar noch mei, in soad sinne al wie it troch de kâlde hurde wyn wol wat frisser, mar dêr fernamen wy yn de tsjerken neat fan. Juster binne wy yn de tsjerken fan Rinsumegeast, Damwâld en Eastrum west, dizze tsjerken wiene iepen fanwege de ekskurzje fan de stifting Ald Fryske tsjerken.

Gisteren ben ik weer met vrienden ‘op kerkenpad’ geweest, ons eerste uitstapje van dit jaar. Zo als altijd was het weer een mooie dag en we hadden zelfs het weer nog mee, veel zon al waas het door de harde koude wind wel wat kouder dan afgelopen week maar daar voelden we in de kerken niets van. Gister zijn we naar de kerken van Rinsumageest, Damwoude en Oostrum geweest, deze waren open vanwege de excursie van de stichting Ald Fryske tsjerken.

As it heal kin om it waar, fyts ik eltse snein in stikje. Hjoed wie it fansels tige, ien fan de moaiste rûtes is it skulpepaadsje lâns de Tsjûkemar.

Als het om het weer kan, fiets ik elke zondag een stukje. Vandaag was het natuurlijk prachtig, één van de mooiste routes is over het schelpenpaadje langs het Tjeukemeer.

In kadootsje fan Remie, hy hie de hiele searje (trije boeken) foar my kocht mar it die bliken dat it earste diel al sawat tsien hier yn de kast stiet en die ha ik doe ek wol lêzen. Yn 2005 en 2006 binne de oare dielen útkaam mar blykber der doe net oan tocht om dy ek noch oan te skaffen. Moai dat de searje no dochs kompleet is. Kommende wike it earste diel dan mar werom bringe, miskien mar efkes in Frysk boek foar yn it plak sykje.Een cadeautje van Remie, hij had de hele serie (drie boeken) voor mij gekocht maar het bleek dat deel al bijna 10 jaar in de kast staat, die heb ik toen ook wel gelezen. In 2005 en 2006 zijn de andere delen uitgekomen maar blijkbaar er toen niet aan gedacht om die ook aan te schaffen. Mooi dat de serie nu compleet is. Volgende week het eerste deel maar terug brengen maar eens kijken of ik er een Fries boek voor in de plaats kan vinden.

In kadootsje fan Remie, hy hie de hiele searje (trije boeken) foar my kocht mar it die bliken dat it earste diel al sawat tsien hier yn de kast stiet en die ha ik doe ek wol lêzen. Yn 2005 en 2006 binne de oare dielen útkaam mar blykber der doe net oan tocht om dy ek noch oan te skaffen. Moai dat de searje no dochs kompleet is. Kommende wike it earste diel dan mar werom bringe, miskien mar efkes in Frysk boek foar yn it plak sykje.

Een cadeautje van Remie, hij had de hele serie (drie boeken) voor mij gekocht maar het bleek dat deel al bijna 10 jaar in de kast staat, die heb ik toen ook wel gelezen. In 2005 en 2006 zijn de andere delen uitgekomen maar blijkbaar er toen niet aan gedacht om die ook aan te schaffen. Mooi dat de serie nu compleet is. Volgende week het eerste deel maar terug brengen maar eens kijken of ik er een Fries boek voor in de plaats kan vinden.

Dêr is ek it earste bûtergieltsje (Ficaria verna). Ik hie al heard dat se earne oars al bloeiden mar seach yn myn tún juster pas de earste. En fansels bloeit der ek al in protte oar guod.

Daar is het eerste speenkruidje
(Ficaria verna). Ik had al gehoord dat ze ergens anders al bloeiden maar in mijn tuin zag ik gister de eerste. En natuurlijk bloeit er ondertussen ook al veel meer.